Жичани тела по геометрија

Овој продукт припаѓа на посебна група на производи. Доколку сакате да добиете повеќе информации за овој продукт ве молиме да не контактирате.

Опис

Геометриските тела: пирамида, цилиндар, квадар, коцка, конус направени од жица, и служат како нагледно средсто во наставната програма по математика, во темата за геометриските тела. Со помош на нив на многу едноставен и визуелен начин се добива јасна претстава за тродимензионалните тела во просторот и пресметувањето на плоштината и волуменот.