Модел Земја – Сонце – Месечина

Опис

Моделот е направен од пластика и метал. Служи за демонстрација на движењето на Сонцето, Земјата и Месечината. Се користи и за одредување на годишните времиња.